Termeni și condiții de furnizare a serviciului SILOZ.ORG

Ultima actualizare: 15 mai 2020


Părțile contractante

Prezentul contract se încheie între: S.C. AZERO S.R.L., cu sediul în București, str. Constantin Disescu nr. 4, sector 1, cod poștal 011089, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/5721/2001, CUI R0-13959117, telefon (021) 222.73.93, fax (021) 223.14.84, cont nr. RO67-RNCB-0067-0047-9465-0001, deschis la Banca Comercială Română, reprezentată legal prin Ciprian Furtuna și Horia loan în calitate de administratori, denumită în continuare Prestator, Furnizor, Serviciul online sau SILOZ.ORG

și

BENEFICIARUL, persoană juridică sau fizică majoră, identificată conform datelor specificate în formularul de comandă, numit în continuare și CLIENT sau UTILIZATOR.

Preambul

Părțile convin de comun acord că prezentul contract, afișat online în website-ul SILOZ.ORG, reprezintă forma actuala, validă, a condițiilor de furnizare a serviciului. Furnizorul are dreptul de a aduce modificări termenilor contractuali, în orice moment și fără o notificare prealabilă. Modificările sunt însoțite de modificarea datei de Ultima Actualizare. Beneficiarul are obligația să se informeze și să respecte contractul în forma sa curentă.

Prezentul contract este supus legislației românești.

Prin utilizarea serviciului SILOZ.ORG, utilizatorul confirmă faptul că a citit, a înțeles și a fost de acord să respecte în totalitate aceste prevederi.

Obiectul contractului

Prestatorul se obligă să efectueze serviciile comandate de către beneficiar, iar beneficiarul să efectueze plata prestației comandate.

Drepturile și obligațiile prestatorului

Prestatorul se obligă să execute lucrarea în condițiile comandate de beneficiar.

Prestatorul nu răspunde pentru efectuarea incorectă sau incompletă a comenzii, dacă aceasta este determinată de informațiile eronate sau incomplete trimise de beneficiar până în momentul începerii procesării. În cazul în care susmenționata situație determină repetarea comenzii, aceasta se va face conform planului curent de tarifare. Prestatorul nu este responsabil pentru defecte în produsul finit care sunt cauzate parțial sau integral de software-ul utilizat de client.

Prestatorul are dreptul de a refuza execuția unei comenzi, de a anula, parțial sau integral, cantitățile achizitionate de client, fără a oferi o justificare. În asemenea situații, clientul este notificat prin e-mail iar contravaloarea părții neefectuate din comandă este returnată în termen de cel mult 14 zile calendaristice de la data notificării.

Clientul este unic răspunzator față de orice pretenții, costuri, daune, cheltuieli rezultate din încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală, patent, marcă sau design industrial conținută într-o comandă trimisă spre procesare. Prestatorul nu este obligat să execute comenzile pe care le consideră inacceptabile din punct de vedere al criteriilor anterioare.

Drepturile și obligațiile beneficiarului

Beneficiarul are obligația de a lua la cunoștință și de a respecta instrucțiunile de utilizare a serviciului, prezentate de către prestator și afișate în web-site.

Beneficiarul are obligația de a efectua plata la termenele și în condițiile stipulate în comanda.

Beneficiarul are obligația de a furniza toate datele și detaliile conform solicitărilor prestatorului, pentru buna desfășurare a prestației.

Beneficiarul are obligația de a efectua o copie de siguranță a datelor și a materialelor trimise spre executare de către prestator. Prestatorul nu răspunde pentru prejudiciile suferite de beneficiar prin necreerea copiei de siguranță a materialului comandat.

Beneficiarul are obligația de a utiliza site-ul și serviciul online numai pentru scopul pentru care acestea au fost create.

Condiții de plată

Plata se efectuează în lei sau euro, în condițiile specificate în formularul de comandă.

Beneficiarul poate solicita factura proformă pentru oricare din sumele datorate prestatorului, precum și pentru suma totală.

Acceptarea facturii reprezintă acceptarea plății contravalorii serviciului și este remisă beneficiarului odată cu plata sau odată cu livrarea produselor. Cota TVA este cea prevazută de legislația în vigoare pentru vânzările în Romania, sau alte cazuri particulare în situația în care produsele sunt livrate în Spațiul Economic European.

Pentru comenzile ale caror caracteristici depășesc specificul ofertei prestatorului se vor aplica tarife adecvate acestor prestații. Pentru acest gen de lucrări clientul va fi informat asupra prețului prestației înainte de executarea comenzii.

Contravaloarea prestațiilor se poate achita prin:

 • online cu cardul
 • ordin de plată
 • numerar la ridicare
 • numerar la livrare

Modalitatea de plată trebuie specificată la momentul trimiterii comenzii. Prestatorul are dreptul de a limita modalitățile de plată disponibile în funcție de modalitatea și destinația de livrare.

Clientul are obligația de a furniza date actuale, complete și corecte pentru toate achizițiile efectuate prin intermediul site-ului.

Livrarea comenzii

Livrarea obiectul prestației se va face:

 • de către prestator, prin mijloacele acestuia
 • de către un transportator autorizat
 • prin ridicare de către beneficiar, de la sediul furnizorului

conform condițiilor specificate de client în site la data introducerii comenzii.

Prestatorul nu răspunde pentru eventualele prejudicii suferite de către client sau de către prepușii acestuia, cauzate de nelivrarea la termen a comenzii, indiferent de modalitatea prin care se execută aceasta. Prestatorul nu răspunde pentru depășirea termenelor de livrare determinate de cauze neimputabile lui. Prestatorul nu răspunde pentru degradarea sau distrugerea comenzii, produsă de transportatorii autorizați implicați în livrarea mărfii.

Recepția mărfii. Retururi

Beneficiarul are obligația de a face recepția mărfii în termen de 14 zile de la livrare. Sesizările ulterioare sunt nule de drept. Acesta constituie și dovada acceptării mărfii din punct de vedere calitativ.

Clientul își asumă variații de ±5% între dimensiunile produsului afișate în site și dimensiunile reale ale produsului. Aceste abateri nu constituie un defect și nu beneficiază de retur.

Nu pot fi returnate produsele care prezintă urme de uzură, spălare, purtare, tăiere, înțepare, pătare, orice alte defecte cauzate de client, cu sau fără intenție.

Înainte de acceptarea pachetului de la serviciul de curierat, clientul are obligația de a verifica starea coletului. În cazul în care este afectat în mod vizibil sau dacă a fost desfăcut, trebuie sesizat transportatorul, care va consemna acest lucru. În baza acestui document, clientul va primi un produs nou sau un discount.

Produsele care prezintă urme de uzură, purtare, spălare, pete, distrugeri intenționate nu pot fi returnate.

Valoarea reparației imputabile prestatorului se limitează la valoarea comenzii respective.

În cazul în care reclamația beneficiarului este efectuată în condițiile prezentului contract, prestatorul poate să suspende temporar (cu notificarea beneficiarului) executarea altor comenzi aflate în derulare, până la corectarea cauzelor defecțiunii semnalate. În acest caz termenele de livrare vor fi decalate în mod corespunzător.

Returnarea produselor nepersonalizate

Produsele fără personalizare pot fi returnate în termen de 14 zile de la primirea coletului, numai în ambalajul original, și numai dacă sunt corespunzatoare din punct de vedere al criteriilor anterioare.

Returnarea produselor personalizate

Prestatorul este obligat sa inlocuiască și să livreze gratuit beneficiarului produsele care conțin defecte cauzate din neglijența sa, precum și produse care conțin defecte de fabricație.

Beneficiarul are obligația să returneze prestatorului pe spezele sale ca dovadă părțile din lucrare care contin defecte, în ambalajul original și fără urme de uzură.

Prestatorul nu este responsabil pentru defecte în produsul finit care sunt cauzate parțial sau integral de software-ul utilizat de client. Prestatorul, în momentul punerii în execuție, verifică grafica din punct de vedere tehnic și notifică beneficiarul în cazul în care pot aparea erori.

În situația în care comanda a constat în mai multe produse, și doar o parte din ele conțin defecte, reparația datorată clientului se limitează la valoarea produselor constatate a conține defecte.

Produsele personalizate, prin natura lor, sunt realizate “pe comandă”, pentru un număr foarte restrâns de beneficiari, astfel că nu pot fi returnate din alte motive decât cele menționate mai sus.

Procedura de retur

Înainte de a returna produsele, clientul are obligația să notifice furnizorul în scris, electronic, prin oricare din mijloacele puse la dispoziție – din pagina de detalii comandă, prin formularul de contact sau prin e-mail, la adresa office@azero.ro. Trebuie menționată descrierea detaliată a defectului, opțional cu fotografii.

Orice despăgubirile datorată clientului se achita doar prin virament bancar sau rambursare pe card. Furnizorul nu acceptă retururi cu plata ramburs.

Produsele care urmează să fie returnate trebuie trimise către AZERO SRL, București, Str. Constantin Dissescu nr. 4, sector 1, 011089, tel. +4021.222.73.93. Coletul trebuie să conțina și o copie a documentului de achiziție.

Expedierea returului trebuie efectuată numai de către aceeași persoană care a efectuat comanda.

Procedura reclamației urmează cursul legislației românești.

La finalul procedurii, clientul poate opta pentru una din urmatoarele:

 • refacerea aceleiași comenzi
 • rambursarea sumei achitate pentru produsele cu defect, folosind aceeași modalitate de plată prin care s-a efectuat plata
 • utilizarea unei note de credit cu valoare cel puțin egală cu cea a produselor returnate, care poate fi utilizată pentru alte achiziții.

Furnizorul are dreptul de a stabili arbitrar, prin mijloace proprii, dacă un produs returnat a fost utilizat în prealabil. În această situație, contravaloarea comenzii nu este returnată, iar produsul rămâne în custodia acestuia sau poate fi retrimisa către client, pe spezele sale.

Furnizorul are obligația să decidă și să comunice clientului, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la primirea returului, dacă reclamația sa este legitimă sau nu. Furnizorul are obligația de remediere a situației (refacere, rambursare etc) în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la comunicare. În cazul în care furnizorul nu soluționeaza plângerea în acest termen, comanda este rambursată integral clientului.

Răspunderea contractuala

În situația în care beneficiarul se afla în faliment, executare silită sau lichidare, acesta are obligația de a plăti de îndată contravaloarea prestației aflate sub incidența prezentului contract, indiferent de data plății specificată anterior. Beneficiarul are obligația exigibilității plății către prestator înaintea tuturor celorlalți creditori înscriși în toate situațiile enumerate anterior. Părtile convin ca orice comunicare făcuta electronic sau prin poștă să fie validă.

Prestatorul are obligația să afișeze produsele în site în modul cel mai fidel cu putință, inclusiv culorile, specificațiile și detaliile produsului. Prestatorul nu garantează că aceste informații sunt corecte, complete, actuale sau că nu conțin erori, iar ecranul utilizat de Client reflectă întocmai culorile și detaliile produsului real.

Prestatorul nu este responsabil pentru existența produselor în stocurile externe. Prestatorul are dreptul, în orice moment, să suspende, să întrerupă sau să modifice prețul oricărui produs aflat în vanzare, fără o justificare prealabilă.

În cazul în care survin modificări de preț, iar clientul a achitat în avans contravaloarea prestației pentru produsele cu modificări de preț, prestatorul are obligația să execute comanda conform planurilor tarifare de la momentul plății.

Clauze de forță majoră

Forța majoră exonerează de răspundere partea care o invocă, în termenele și condițiile prevăzute de legislația în vigoare. Prestatorul este exonerat de răspundere pentru neexecutarea comenzilor (întârziere sau alte situații) și în următoarele cazuri:

 • dificultăți în sau imposibilitatea dovedită a procurării materiilor prime și a materialelor sau a combustibilului
 • situații imprevizibile cauzate angajaților (epidemii, boli contagioase, greve etc)
 • reglementări comerciale, embargo
 • defecțiunea echipamentelor sau a componentelor acestora, în cazul imposibilității demonstrate de remediere a defecțiunilor
 • întreruperea prelungită a energiei electrice, a conexiunii la internet
 • defecțiuni, alterări sau penetrări neautorizate ale sistemelor informatice ale prestatorului, provocate de terți (hackers)

Administrarea serviciului online

Furnizorul are dreptul de a procesa și de a stoca toate informațiile rezultate în urma interacțiunii dintre client și serviciului online. Modalitatea de procesare a acestor informații este descrisă separat, în documentul de Politica de utilizare a datelor personale.

Furnizorul are dreptul de a monitoriza site-ului și serviciul online, pentru a identifica eventuala încălcare a Termenilor de utilizare și să ia măsuri în situația în care constată încălcarea acestora.

Furnizorul are dreptul de a modifica sau de a elimina elemente din site, în orice moment și fără o notificare prealabila. Furnizorul nu are obligația de a menține informațiile din site actualizate. Furnizorul nu este responsabil în situația în care unele servicii nu sunt disponibile, temporar sau definitiv. Furnizorul este exonerat de responsabilitate pentru orice daune cauzate clientului din imposibilitatea accesării serviciului sau utilizarea corecta a acestuia.

Conținutul public creat de utilizatori

Clientul are dreptul de a publica în site-ul furnizorului opinii, rating-uri și fotografii cu produsele comandate acestuia. Toate materialele create și publicate de utilizatori intră sub incidența Politicii de Confidențialitate, care poate fi consultată separat. Comentariile reflectă experiențele și opiniile din viața reală ale clienților. Acestea sunt experiențele personale ale respectivilor, și nu sunt obligatoriu reprezentative pentru toate produsele sau serviciile oferite. Prestatorul nu este răspunzător în cazul în care un client are impresii diferite pentru acelasi produs față de cele citite în site. Comentariile apar în site exact asa cum au fost formulate de utilizator, inclusiv greșelile de gramatica sau ortografie.

Utilizatorul are obligația ca, prin crearea și publicarea de conținut în site-ul furnizorului, să respecte următoarele obligații:

 • prin creațiile sale, să nu încalce drepturile de proprietate intelectuală, mărci, patente, drepturi morale ale unei terțe părți
 • garantează că este autorul creației intelectuale sau are drepturile asupra acesteia
 • împuternicește furnizorul să folosească prin orice modalitate conținutul generat astfel
 • în cazul în care conținutul se referă la persoane identificabile, utilizatorul garantează că are drepturile de publicare de la acestea, că nu le incalcă intimitatea, și autorizeaza site-ul să folosească acest conținut în orice medii
 • creațiile sunt veridice, corecte și nu induc în eroare
 • creațiile nu constituie materiale publicitare nesolicitate sau alte asemenea
 • creațiile sale nu au caracter imoral, violent, hărțuitor sau obiecționabil, nu ridiculizează, intimidează sau abuzează terțe persoane, nu incită la violență sau la tulburări sociale, nu ilustrează persoane minore într-o maniera sexuală sau violentă și nu pot fi interpretate ca ofensatoare dupa criterii rasiale, origine națională, preferințe sexuale sau handicap

Orice încălcare a prevederilor de mai sus poate duce la închiderea contului de utilizator și blocarea utilizării serviciului.

Toate drepturile asupra creațiilor trimise de Clienți aparțin acestora. Răspunderea pentru opiniile exprimate în aceste comentarii aparține numai autorului acestora.

Autorul cedeaza către furnizor dreptul ne-exclusiv asupra acestor materiale, care le poate utiliza cum consideră de cuviință (publicare în site, în social media etc), în mod gratuit, cu menționarea autorului.

Furnizorul nu are obligația de a recompensa utilizatorii care publică comentarii favorabile.

GDPR

Regimul datelor personale face obiectul unui document separat, ce poate fi consultat online.

Drepturi de utilizare

SILOZ.org este autorul, proprietarul sau are licență pentru utilizarea tuturor programelor, codurilor sursa, a bazelor de date, a design-urile și a tuturor altor forme de creație intelectuală din site și din produsele fizice, precum și a tuturor mărcilor și siglelor conținute în acestea.

Nicio parte a site-ului nu poate fi copiată, reprodusă, republicată, adaptată, transmisă sau utilizată prin orice mijloace, fără acceptul scris al SILOZ.org

Utilizatorul are dreptul să acceseze, să utilizeze și să descarce din site acea porțiune din conținut asupra căreia are drepturi, strict pentru utilizare personală și necomercială.

Clauza de confidențialitate

Părțile convin ca, pe toata durata contractului și după încetarea acestuia, să nu transmită date sau informații de care au luat cunoștință în timpul executării contractului. Obligația de confidențialitate incumbă ambelor părți ale contractului de prestări de servicii. Fișierele trimise de beneficiar și stocate în spațiul public al prestatorului nu au caracter confidențial, prin natura soluției informatice utilizate.

Litigii

Divergențele la prezentul contract se rezolvă pe cale amiabilă sau judecatorească, părțile adresându-se instanțelor competente pentru rezolvarea litigiului comercial sau civil.

Părțile convin ca orice divergență, controversă sau pretenție legată de desfășurarea contractului, să fie rezolvată mai întâi pe cale amiabilă, utilizând serviciile unui mediator agreat de ambele părți, în termen de de cel puțin 30 de zile înaintea începerii procedurii arbitrare. Termenul de soluționarea amiabilă curge odată cu termenul notificării între părti.

Orice eventuale litigii se vor judeca de instanțele competente de pe raza municipiului București.